Potencionálny alebo potenciálny? Ktorý výraz je spisovný?

Vhodnejší výraz = potenciálny.

Oba výrazy, potencionálny aj potenciálny sa môžu v slovenskom jazyku používať. Uprednostňuje sa však použitie výrazu potenciálny, pretože je priamočiarejšie odvodený od podstatného mena potencia a je aj kratší a teda praktickejší (ekonomickejší). 

Dôvodom môže byť aj fakt, že slovo potencionálny (narozdiel od slova potenciálny) sa nenachádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka ani v Pravidlách slovenského pravopisu. Nájdeme ho iba v Slovníku cudzích slov, kde je označené za zriedkavejšie používaný výraz.

Príklady

Správne: Predavač si všimol potenciálnu zákazníčku a oslovil ju s ponukou. (preferovaný variant)

Predavač si všimol potencionálnu zákazníčku a oslovil ju s ponukou.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje

Pracovná zmena alebo pracovná smena? Ktoré slovné spojenie je spisovné?

Správny výraz = pracovná zmena.

Slovo zmena sa vo význame vymedzeného pracovného času pre pracovníka vždy píše s písmenom „z“ na začiatku slova. Výraz pracovná smena sa používal v minulosti a nájdete ho v starších textoch. Od roku 1991 sa v slovenskom jazyku už nepoužíva a je považovaný za nespisovný. 

Príklady

Nesprávne: Zajtra idem do práce na nočnú smenu.

Správne: Zajtra idem do práce na nočnú zmenu.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje

Žeby alebo že by? Ktorý výraz použiť?

Výrazy žeby a že byoba správne, každý však vyjadruje niečo iné, a tak ich nemožno zamieňať. Kedy teda píšeme výrazy spolu a kedy oddelene?

Žeby

Výraz žeby v texte používame buď ako spojku, alebo ako časticu

Spojka

Spojkou je tento výraz vtedy, keď ho možno nahradiť spojkou aby. Toto použitie je príznačné pre archaické a ľudové texty a bežne sa nepoužíva.

Príklady

Nesprávne: Priali mi, že by som bola zdravá.

Správne: Priali mi, žeby som bola zdravá.

Častica

Žeby môže byť v texte buď pobádacou, alebo hodnotiacou časticou. Pobádacia častica sa nachádza na začiatku vety a má význam častice aby.

Príklady (pobádacia častica)

Nesprávne: Pozor na ľad! Že by si sa nešmykol.

Správne: Pozor na ľad! Žeby si sa nešmykol.

Ak je výraz žeby hodnotiacou časticou, vyjadruje neistotu alebo pochybnosť.

Príklady (hodnotiaca častica)

Nesprávne: Kohosi som videla bežať cez ulicu – že by to bol Jano?

Správne: Kohosi som videla bežať cez ulicu – žeby to bol Jano?

Že by

Výraz že by píšeme ako dve oddelené slová, ak ide o spojku že, za ktorou nasleduje sloveso v podmieňovacom spôsobe.

Príklady

Nesprávne: Povedali nám, žeby chceli prísť budúci týždeň.

Správne: Povedali nám, že by chceli prísť budúci týždeň.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje

Vporiadku alebo v poriadku? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = v poriadku.

Slovné spojenie v poriadku píšeme vždy oddelene. Ide totiž o dve slová – predložku v a podstatné meno poriadok v lokáli jednotného čísla.

Príklady

Nesprávne: Už sa na mňa nehnevala, všetko bolo vporiadku.

Správne: Už sa na mňa nehnevala, všetko bolo v poriadku.

 

 Jazykové okienko

Užitočné zdroje

Môžte alebo môžete? Ktorý tvar je spisovný?

Správny výraz = môžete.

Modálne sloveso môcť sa v druhej osobe množného čísla píše (a číta) môžete. Výraz môžte je nespisovný.

Podobne ako pri druhej osobe množného čísla sa v prvej osobe množného čísla slovesa môcť píše môžeme a výraz môžme je nespisovný.

Pomôcka: Samohláska „e“ sa v slovesách vynecháva pri tvorbe rozkazovacieho spôsobu (napr. hrabme, plačme). Modálne sloveso môcť však rozkazovací spôsob nemá, a tak samohlásku „e“ nikdy nevynechávame. 

Príklady

Nesprávne: Zajtra môžte vyzdvihnúť batožinu a vyraziť.

Správne: Zajtra môžete vyzdvihnúť batožinu a vyraziť.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje

Nielen alebo nie len? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = nielen.

Priraďovaciu spojku nielen píšeme vždy spolu, pretože ide o jedno slovo.

(Zavádzajúce sa môže zdať písanie výrazu nie je. Ten však píšeme oddelene, pretože ide o dve slová – časticu nie a sloveso byť.)

Príklady

Nesprávne: Na detskom ihrisku boli nie len preliezky, ale aj šmykľavka. 

Správne: Na detskom ihrisku boli nielen preliezky, ale aj šmykľavka. 

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje