Slovné druhy

Slovné druhy sú skupiny slov, ktoré sú definované na základe syntaktických, tvaroslovných a sémantických znakov.

Slovné druhy môžeme deliť na ohybné a neohybné, podľa toho, či sa dajú skloňovať alebo časovať.

Ďalej ich môžeme deliť na plnovýznamové a neplnovýznamové.

Slovenský jazyk má až 10 slovných druhov.

Ohybné slovné druhy

Neohybné slovné druhy