Slovné druhy

Slovné druhy sú skupiny slov, ktoré sú definované na základe syntaktických, tvaroslovných a sémantických znakov. Slovné druhy môžeme deliť na ohybné a neohybné, podľa toho, či sa dajú skloňovať alebo časovať. Ďalej ich môžeme deliť na plnovýznamové a neplnovýznamové. Slovenský jazyk má až 10 slovných druhov.

Ohybné slovné druhy

Neohybné slovné druhy