Štylistika a jazykové štýly

Definícia a základné delenie štylistiky a jazykových štýlov.

Štylistika a jazykové štýly

Štylistika

Je odborom lingvistiky, ktorý sa zaoberá jazykovými štýlmi, výberom jazykových a mimojazykových štylistických prostriedkov a ich funkčným využívaním. 

Základnou jednotkou štylistiky je štyléma, čiže výrazový prostriedok, ktorý je príznačný pre daný jazykový štýl. Týmto prostriedkom môže byť napríklad metafora využitá v umeleckom štýle alebo odborné slovo (termín) v náučnom štýle.

Jazykový štýl

Jazykový štýl je výber, usporiadanie a využitie jazykových prostriedkov vzhľadom na obsah a funkciu prejavu, situáciu a zámer autora.

Prejavuje sa cieľavedomým výberom a usporiadaním verbálnych a neverbálnych jazykových prostriedkov.

Rozdelenie jazykových štýlov

Primárne jazykové štýly

Subjektívne jazykové štýly

Subjektívno-objektívne jazykové štýly

  • rečnícky štýl
  • publicistický štýl

Objektívne jazykové štýly

  • administratívny štýl
  • náučný (odborný) štýl

Sekundárne jazykové štýly

  • náboženský štýl
  • reklamný štýl
  • esejistický štýl
  • epištolárny štýl
  • juristický štýl