Častice

Častice (lat. partikuly) slúžia na vyjadrenie postoja hovoriaceho k vete alebo k časti vety.

Patria medzi neplnovýznamové neohybné slovné druhy a nemajú vetnočlenskú platnosť.

Príklad na vyjadrenie rôznych postojov v tej istej vete:

Veta Postoj
Mám asi dvadsať eur. približnosť
Mám pravdepodobne dvadsať eur. neistota
Mám možno dvadsať eur. váhanie
Mám, chvalabohu, dvadsať eur. uspokojenie
Mám dokonca dvadsať eur. prekvapenie
Mám iba dvadsať eur. nespokojnosť
Mám sotva dvadsať eur. odhad

Delenie častíc

Poznáme dve veľké skupiny častíc, uvádzacie (stoja pred slovom, ku ktorému vyjadrujeme postoj) a vytyčovacie (vyjadrujú postoj k celej výpovedi a stoja na začiatku vety).

Uvádzacie častice ďalej rozlišujeme na pripájacie a pobádacie. Vytyčovacie častice rozdeľujeme na vysvetľovacie, hodnotiace a zdôrazňovacie.

Častice Druh Príklady
Uvádzacie pripájacie a, i, no, ale, nuž, ono (A von by si nešiel?)
pobádacie aby, kiež, bodaj by, keby (Bodaj by ťa porantalo!)
Vytyčovacie vysvetľovacie ako, proste, reku, vraj (Vraj si včera neprišiel.)
hodnotiace áno, azda, sotva, asi (Asi sa na mňa hnevá.)
zdôrazňovacie predovšetkým, just, najmä (Just som neprišla domov.)

Pravopis častíc

Väčšinu častíc píšeme spolu (akiste, žeby, božechráň, kdeže, bodajže) alebo so spojovníkom (už-už, len-len).

Hodnotiace častice, ktoré vo vete majú funkciu vložky, vyčleňujeme čiarkami (Na to si, samozrejme, zabudol. Klára mi, chvalabohu, odpustila. Nie, neprosím si.).

 

Všetko o citoslovciach