Predložky

Predložky (lat. prepozície) patria medzi neplnovýznamové a neohybné slovné druhy.

Vyjadrujú vzťahy medzi slovami (predmetové, príslovkové a prívlastkové). Nemajú vetnočlenskú platnosť, čiže nemôžu byť vetným členom.

Delenie predložiek

Predložky rozdeľujeme podľa pôvodu na prvotné (nemôžu byť iným slovným druhom) a druhotné (môžu to byť pôvodne príslovky, častice, prípadne iný slovný druh).

Druh Príklad
Prvotné pri, nad, v, z, s, ponad, popri
Druhotné dolu, okolo

Podľa zloženia rozdeľujeme predložky na jednoduché a zložené. Zložené predložky sú zložené z viacerých jednoduchých predložiek.

Druh Príklad
Jednoduché v, z, pod, od, do
Zložené popod, popri, namiesto

Vokalizácia predložiek

Ak slovo za predložkou s, z, v alebo k začína na rovnaké alebo podobne znejúce písmeno, pridávame k predložke pomocnú hlásku o alebo u, aby sa dal výraz zrozumiteľne vysloviť.

Predložka Príklad vokalizácie
s so sestrou, so Soňou
z zo záhrady, zo sadry
k ku mne, ku koňom
v vo vani, vo dverách

POZOR!

Predložka z/zo sa spája s genitívom.

Predložka s/so sa spája s inštrumentálom.

 

Všetko o spojkách