Spojky

Spojky (lat. konjukcie) sú neplnovýznamové slová, ktorými spájame vetné členy vo vete alebo vety v súvetí.

Patria medzi neohybné slovné druhy a samostatne nemôžu tvoriť vetný člen.

Delenie spojok

Spojky rozdeľujeme na dve veľké skupiny, na priraďovacie (spájajú rovnocenné vetné členy/vety) a podraďovacie (spájajú vedľajšie vety s hlavnými). Obe skupiny sa ešte ďalej rozdeľujú (viď tabuľka).

Spojky Delenie Príklady
Priraďovacie zlučovacie a, i, aj, ani, či
stupňovacie ba, ba aj, nie len, ale aj
odporovacie ale, no, síce, avšak, a
vylučovacie buď, alebo
dôvodové predsa, veď, však
dôsledkové a preto, a tak, zato
Podraďovacie vlastné keď, že, aby
spájacie výrazy kto, ktorý, čo

(vzťažné zámená)

Spojky môžeme rozlišovať aj jednoduché (jedna spojka) a zložené (vznikajú spojením viacerých jednoduchých spojok).

Delenie Príklady
Jednoduché že, keď, aby, a, či
Zložené čiže, keďže, aj keď, i keby, a tak

Pri zložených rozdeľujeme spojky na jednoslovné a viacslovné (podľa toho, či ich píšeme spolu alebo oddelene)

Zložené spojky Príklady
Jednoslovné čiže, keďže, ibaže
Viacslovné a tak, a preto, i keby

Pravopis spojok

Pred spojkami a, i, aj, ani, alebo čiarku písať nemusíme. Keď sa však vo vete nachádzajú viackrát, píšeme čiarku pred každou ďalšou rovnakou spojkou.

Príklad:

  1. Spravíme večeru a upraceme kuchyňu. (čiarku nepíšeme)
  2. V obchode som nezohnala ani cukor, ani maslo, ani chlieb. (od druhej spojky ani píšeme čiarku)

POZOR!

Pred ostatnými priraďovacími spojkami (ba, ba aj, ale, veď…) čiarku píšeme.

Pred spojkou či niekedy čiarku píšeme a niekedy nie. Ak spojkou či spájame iba slová, čiarku nepíšeme. Ak je spojka či použitá v podraďovacom súvetí, čiarku píšeme. Pri opakovaní spojky či vo vete, vychádzame z pravidla uvedeného vyššie.

Príklad:

  1. V záhrade rastú tulipány, narcisy či fialky. (čiarku nepíšeme)
  2. Neviem sa rozhodnúť, či tam pôjdem. (v súvetí čiarku píšeme)
  3. Nemám rada či špenát, či brokolicu, či kapustu. (od druhej spojky píšeme čiarku)

Pred podraďovacími spojkami čiarku píšeme.

 

Všetko o časticiach