Slovesá

Slovesá (lat. verbá) sú plnovýznamové slová, ktoré vyjadrujú činnosť alebo stav osôb, zvierat, vecí a pod.

Majú vetnočlenskú platnosť, vo vete sa zväčša vyskytujú ako prísudok. Patria medzi ohybné slovné druhy, dajú sa časovať.

Delenie slovies

Slovesá delíme na dve veľké skupiny, plnovýznamové a neplnovýznamové (pomocné).

Taktiež rozlišujeme slovesá zvratné, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je zvratné zámeno (tešiť sa, učiť sa), a nezvratné, ktoré neobsahujú zvratné zámeno vo svojom tvare (kosiť, čítať, pískať).

Plnovýznamové slovesá

 • samy o sebe vyjadrujú dej alebo stav (kráčať, písať)
 • rozdeľujeme ich na činnostné a stavové (činnostné ďalej rozdeľujeme, viď tabuľka)
Činnostné (pracovať, variť) Predmetové (písať o láske) Prechodné (kosiť trávu)
-majú vyjadrený predmet priamy predmet (3A bez predložky)
Neprechodné (pomáhať ľuďom)
Bezpredmetové (Janka kráča)
– vyjadrujú činnosť
Stavové (starnúť, červenať sa) – vyjadrujú stav

Neplnovýznamové slovesá

 • samostatne stojace nemajú lexikálny význam (smieť, musieť)
 • rozdeľujeme ich do štyroch skupín (viď tabuľka)
Modálne slovesá – vyjadrujú vôľu/schopnosť konať dej
(môcť, chcieť, musieť, mať povinnosť…)
Fázové slovesá – vyjadrujú fázy priebehu deja
(prestávať, začínať…)
Sponové slovesá – spájajú sa s plnovýznamovými slovnými druhmi
(budem dobrý, stane sa zubárkou)
Limitné slovesá – vyjadrujú hraničný stav
(vyzerá ako by mal dostať infarkt, išlo mu srdce vyskočiť z hrude)

Slovesné tvary

Slovesá môžu mať určitý (určujeme gramatické kategórie) alebo neurčitý tvar (gramatické kategórie nevieme určiť, alebo vieme, ale iba niektoré, napr. upratať – dokonavý vid).

Poznáme tieto neurčité tvary slovies:

 • neurčitok (prísť)
 • prechodník (kráčajúc)
 • činné príčastie prítomné (kričiaci)
 • činné príčastie minulé (vybehnuvší)
 • trpné príčastie (písaný)
 • slovesné podstatné meno (rozprávanie)

Tvar môžeme pri slovesách rozlišovať aj jednoduchý (vyjadrený jedným slovom) alebo zložený (viac slov, napr. budem upratovať, boli by sme písali).

Gramatické kategórie slovies

Osoba: 1., 2., 3.

Číslo: singulár, plurál

Osoba Singulár Plurál
1. (ja) pracujem (my) pracujeme
2. (ty) pracuješ (vy) pracujete
3. (on/ona/ono) pracuje (oni/ony) pracujú

Čas:

 • prítomný (pracujem, pracoval by som)
 • minulý (pracoval som, bol by som pracoval)
 • budúci (budem pracovať)

Spôsob:

 • oznamovací (pracuješ)
 • rozkazovací (pracuj!)
 • podmieňovací (pracoval by si/bol by si pracoval)

Rod:

 • činný – dej vykonáva podmet (Peter píše list)
 • trpný – podmet nevykonáva dej, je dejom zasiahnutý

Môže mať dve formy:

 • opisná forma trpného rodu (List je písaný.)
 • zvratná forma trpného rodu (List sa píše.)

Vid:

 • nedokonavý – dej stále prebieha, je neukončený (čítať – v budúcom čase tvar budem čítať)
 • dokonavý – dej je ukončený (prečítať – v budúcom čase tvar prečítam)

 

Všetko o príslovkách