Príslovky

Príslovky (lat. adverbiá) sú plnovýznamové slová, ktoré vyjadrujú okolnosti deja.

Patria medzi neohybné slovné druhy. Vo vete sa obyčajne nachádzajú ako príslovkové určenie (majú vetnočlenskú platnosť).

Rozdelenie prísloviek

Rozlišujeme príslovky miesta, času, spôsobu a príčiny. Na každý druh prísloviek sa pýtame inou otázkou (viď tabuľka).

Druh Otázka Príklad
Príslovka miesta Kde? vpravo, doma, hore
Príslovka času Kedy? včera, zajtra
Príslovka spôsobu Ako? jasno, dobre, pekne
Príslovka príčiny Prečo? úmyselne, náhodou

Príslovky spôsobu, ktoré vznikli z prídavných mien, vieme stupňovať.

Tak ako pri prídavných menách aj tu rozdeľujeme stupňovanie na pravidelné a nepravidelné.

Stupňovanie 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
Pravidelné hlasno hlasnejšie najhlasnejšie
Nepravidelné zle horšie najhoršie

 

Všetko o predložkách