Hovorový štýl

Hovorový štýl je subjektívny jazykový štýl bežnej komunikácie. Funkciu a využitie má pri komunikácii v neoficiálnom/polooficiálnom styku na pracovisku v záujmovej a súkromnej komunikácii.

V hovorovom štýle môžeme použiť rozprávací, informačný a opisný slohový postup, ale okrajovo aj výkladový slohový postup.

Komunikačná sféra v hovorovom štýle: 

 • súkromná (rodina, priatelia) 
 • záujmová (spoločenské aktivity)  
 • pracovná (škola, pracovisko) 

Komunikantmi sú v hovorovom štýle zvyčajne dve súkromné osoby.

Vlastnosti hovorového štýlu

Ústnosť a spontánnosť

 • používanie nepresných údajov
 • obrazné pomenovania a frazeologizmy
 • pestrá modalita viet (zvolacie, opytovacie, rozkazovacie vety…)
 • intonácia súvisí s danou situáciou, momentom
 • absencia termínov, odborných slov

Konverzačnosť

 • dialogická podoba textov
 • forma rozhovoru

Súkromnosť

 • vplyv nárečia a slangu, používanie zastaraných slov
 • porušovanie pravopisných a výslovnostných noriem
 • kontaktné slová a výrazy (viete, veď hej…)
 • floskuly (proste, totiž…)
 • rodinné slová, hypokoristiká (papať, ocino, zlatko…)

Situačnosť

 • neverbálne prostriedky (gestikulácia, mimika, posturika, proxemika…)
 • používanie ukazovacích zámen

Stručnosť

 • univerbizácia (tvorba jednoslovného pomenovania zo združeného pomenovania, napr. minerálna voda > minerálka)
 • tvorba nových slov zo skratiek (s.r.o.-čka)
 • vypúšťanie častí slov (dovi, dopo)

Expresívnosť

Útvary hovorového štýlu

Monologické

Rozprávanie

 • rozprávanie príbehu
 • využitie slangu, hyperboly, expresívnych slov, pestrej modality viet

Ľudový vtip

 • krátke rozprávanie s pointou
 • útvar realizovaný v rodinnej a priateľskej atmosfére

Dialogické

Rozhovor

 • dvaja alebo viacerí komunikanti
 • striedanie komunikačných rolí
 • základ tvoria otázky a odpovede komunikantov

Hádka

 • ostrá výmena názorov
 • netolerantné slovné vyjadrenie nejednotnosti názorov

Polemika

 • slušná výmena názorov komunikantov
 • neočakáva sa zhoda medzi komunikantmi

Debata

 • slušný rozhovor na jednu alebo viacero tém

Diskusia

 • súhrn diskusných príspevkov na určitú tému

Písané

Súkromný list

 • je adresovaný niekomu, koho poznáme
 • obsahuje zážitky, otázky na adresáta, oslovenie, pozdrav

Oznámenie

 • krátky útvar, ktorý využíva aj prvky administratívneho štýlu
 • napr. svadobné oznámenie, oznámenie o krste…

Blahoželanie

 • môže mať rôzne formy, napr. telegram, pohľadnica, mail

Kondolencia

 • písomné (ale aj ústne) vyjadrenie sústrasti

Moderné

Reklama

 • písomné alebo ústne odporúčanie tovaru/služby
 • prostriedok masovej komunikácie
 • má aj znaky publicistického štýlu
 • využíva nátlak, psychologické prostriedky a manipuláciu

Inzerát

 • krátky útvar
 • zhustený text, ktorý prináša informáciu o určitej ponuke

E-mail

SMS (krátka textová správa)

Vizitka

 • vytlačené informácie o autorovi vizitky
 • príznačná praktickosť a stručnosť údajov