Zámená

Zámená (lat. pronominá) sú plnovýznamové slová, ktoré v texte zastupujú podstatné a prídavné mená, číslovky a príslovky.

Patria medzi ohybné slovné druhy a vo vete môžu byť vetnými členmi.

Delenie zámen

Zámená delíme na osobné (základné a privlastňovacie), zvratné (základné a privlastňovacie), ukazovacie, opytovacie, vzťažné, vymedzovacie a neurčité.

Osobné Základné ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony
(aj skloňované tvary)
Privlastňovacie môj, tvoj, náš, váš (skloňujú sa)
jeho, jej, ich (nesklonné)
Zvratné Základné seba/sa
Privlastňovacie svoj
Ukazovacie ten, tá, to, tí, tie, tento, onaký, onen, tu, tam
Opytovacie kto, čo, ako, kedy, prečo, kde, aký, ktorý, čí
Vzťažné kto, čo, ako, kedy, prečo, kde, aký, ktorý (pri uvádzaní vedľajších viet)
Vymedzovacie sám, každý, ten istý, iný, všetci, nik
Neurčité niekto, niečo, bársčo, dakto

Gramatické kategórie zámen

Rod: mužský, ženský, stredný, (bez rodu)

Rodové zámená ktorý, aká, čí, ono
Bezrodové zámená ja, ty, my, vy, sa

Číslo: singulár, plurál

Pád: nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál

Pády Singulár Plurál
  základné privlastňovacie základné privlastňovacie
Nominatív ja môj my moji
Genitív mňa/ma môjho nás mojich
Datív mne/mi môjmu nám mojim
Akuzatív mňa/ma môjho/môj nás mojich
Lokál (o) mne (o) mojom (o) nás mojich
Inštrumentál mnou mojím nami mojimi

Vzor:

  1. podľa prídavných mien – pekný, cudzí
  2. môj
  3. samostatné skloňovanie

Podľa vzoru pekný skloňujeme napr. zámeno ktorý:

Nominatív ktorý ktorí
Genitív ktorého ktorých
Datív ktorému ktorým
Akuzatív ktorého ktorých
Lokál (o) ktorom (o) ktorých
Inštrumentál ktorým ktorými

Podľa vzoru cudzí skloňujeme napr. zámeno čí:

Nominatív čí čie
Genitív čieho čích
Datív čiemu čím
Akuzatív čieho čie
Lokál (o) čom (o) čích
Inštrumentál čím čími

 

Všetko o číslovkách