Prídavné mená

Prídavné mená (lat. adjektíva) sú plnovýznamové slová, patria medzi ohybné slovné druhy a majú vetnočlenskú platnosť.

Vyjadrujú vlastnosti alebo spresňujú význam podstatných mien. Vo vete môžu tvoriť zhodný prívlastok, doplnok či mennú časť prísudku.

Delenie prídavných mien

Prídavné mená delíme na vlastnostné (používame otázky aký? aká? aké?) a privlastňovacie (čí? čia? čie?). Vlastnostné ďalej rozdeľujeme na akostné a vzťahové prídavné mená.

Akostné prídavné mená sa väčšinou dajú stupňovať, vzťahové a privlastňovacie nie.

Delenie Príklad 1 Príklad 2
Akostné (vlastnostné) múdry zlý
Vzťahové (vlastnostné) okenný nedeľný
Privlastňovacie sestrin medvedí

Stupňovanie (akostných) prídavných mien

Stupňovanie delíme na pravidelné a nepravidelné. Pri pravidelnom stupňovaní sa zachová základ slova, pri nepravidelnom sa základ slova mení.

Stupňovanie Príklad 1 Príklad 2
Pravidelné milý, milší, najmilší silný, silnejší, najsilnejší
Nepravidelné pekný, krajší, najkrajší malý, menší, najmenší

Gramatické kategórie prídavných mien

Pri prídavných menách určujeme gramatické kategórie rod, číslo, pád podľa nadradeného podstatného mena.

Rod: mužský, ženský, stredný

Mužský rod Ženský rod Stredný rod
krásny (kvet) krásna (ruža) krásne (miesto)

Číslo: singulár, plurál

Singulár Plurál
krásny (kvet) krásne (kvety)
krásna (ruža) krásne (ruže)
krásne (miesto) krásne (miesta)
krásny (chlapec) krásni (chlapci)

Pád: nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál

Pády Otázky Singulár Plurál
Nominatív Kto? Čo? krásny (kvet) krásne (kvety)
Genitív Od koho? Od čoho? krásneho (kvetu) krásnych (kvetov)
Datív Komu? Čomu? krásnemu (kvetu) krásnym (kvetom)
Akuzatív Koho? Čo? (vidím) krásny (kvet) krásne (kvety)
Lokál O kom? O čom? krásnom (kvete) krásnych (kvetoch)
Inštrumentál S kým? S čím? krásnym (kvetom) krásnymi (kvetmi)

Vzory prídavných mien: pekný, cudzí, páví, otcov, matkin

 

Všetko o zámenách