Podstatné mená

Podstatné mená (lat. substantíva) sú plnovýznamové slová a patria medzi ohybné slovné druhy.

Ide o pomenovania osôb, zvierat, vecí, dejov a vlastností.

Delenie podstatných mien

Podstatné mená môžeme rozdeliť na konkrétne (hmotné) a abstraktné (nehmotné):

Delenie Príklad 1 Príklad 2
Konkrétne dom záhrada
Abstraktné šťastie láska

Ďalej môžeme deliť podstatné mená na všeobecné a vlastné:

Delenie Príklad 1 Príklad 2
Všeobecné ulica potok
Vlastné Mária Dunaj

Tiež na životné a neživotné:

Delenie Príklad 1 Príklad 2
Životné mačka murár
Neživotné kameň strom

A ďalšie skupiny podstatných mien:

Delenie Príklad 1 Príklad 2
Hromadné zver lístie
Látkové striebro hudba
Skupinové párky vlasy
Pomnožné vráta hodinky

Gramatické kategórie

Rod: mužský, ženský, stredný

Mužský rod Ženský rod Stredný rod
klavirista mačka dieťa
dub vaňa kovanie

Číslo: jednotné (singulár), množné (plurál)

Singulár Plurál
žena ženy
rieka rieky

Pád: nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál

Pády Otázky Singulár Plurál
Nominatív Kto? Čo? krabica krabice
Genitív Z koho? Z čoho? krabice krabíc
Datív Komu? Čomu? krabici krabiciam
Akuzatív Koho? Čo? (vidím) krabicu krabice
Lokál V kom? V čom? krabici krabiciach
Inštrumentál S kým? S čím? krabicou krabicami

Vzor: chlap, hrdina, dub, stroj, žena, ulica, dlaň, kosť, mesto, srdce, vysvedčenie, dievča, kuli, gazdiná

Životnosť: životné, neživotné  

 

Všetko o prídavných menách