V rámci alebo vrámci? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = v rámci.

Slovné spojenie v rámci sa píše spisovne vždy oddelene.

Skladá sa totiž z dvoch slov, predložky „v“ a podstatného mena „rámec“ v 5. páde jednotného čísla, ktoré spolu tvoria druhotnú zloženú predložku v rámci

Predložka v rámci sa používa s genitívom (V rámci koho/čoho?)

Príklady

Nesprávne: Vrámci preventívnych opatrení musíme vo vnútorných priestoroch nosiť rúška.

Správne: V rámci preventívnych opatrení musíme vo vnútorných priestoroch nosiť rúška.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje