Bezo mňa alebo bezomňa? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = bezo mňa.

Slovné spojenie bezo mňa sa píše vždy oddelene. Ide o spojenie predložky bez a osobného zámena ja v genitíve jednotného čísla. K predložke bez sa v tomto prípade pridáva samohláska „o“ pre jednoduchšiu výslovnosť slovného spojenia.

Príklady

Nesprávne: Bezomňa by ste na to riešenie neprišli.

Správne: Bezo mňa by ste na to riešenie neprišli.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje

Predsalen alebo predsa len? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = predsa len.

Slovné spojenie predsa len sa píše spisovne vždy oddelene.

Je to výraz pozostávajúci z dvoch slov – častíc „predsa“ a „len“. Vyjadruje očakávané alebo opačné stanovisko podávateľa.

Príklady

Nesprávne: Nakoniec predsalen našli spoločnú reč.

Správne: Nakoniec predsa len našli spoločnú reč.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje

V rámci alebo vrámci? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = v rámci.

Slovné spojenie v rámci sa píše spisovne vždy oddelene.

Skladá sa totiž z dvoch slov, predložky „v“ a podstatného mena „rámec“ v 5. páde jednotného čísla, ktoré spolu tvoria druhotnú zloženú predložku v rámci

Predložka v rámci sa používa s genitívom (V rámci koho/čoho?)

Príklady

Nesprávne: Vrámci preventívnych opatrení musíme vo vnútorných priestoroch nosiť rúška.

Správne: V rámci preventívnych opatrení musíme vo vnútorných priestoroch nosiť rúška.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Zadarmo alebo zdarma? Ktorý výraz je spisovný?

Príslovkové výrazy zadarmo a zdarmaoba spisovné.

Oba vyjadrujú to isté, sú si navzájom synonymami, takže sa dajú v texte zameniť. 

Napriek tomu sa častejšie používa výraz zadarmo, pretože slovo zdarma je príznačné pre administratívny štýl.

Príklady (obe správne)

V škole sme zadarmo dostali záložky do kníh. 

Ponúkame vám inzerciu na tri týždne zdarma.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Skladom alebo na sklade? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = na sklade.

Slovné spojenie na sklade sa píše spisovne vždy oddelene.

Podľa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej je výraz na sklade ustálené lexikalizované slovné spojenie, ktorým sa vyjadruje dostupnosť tovaru. Výraz skladom je nespisovný a v oficiálnej komunikácii by sa nemal používať.

Výraz na sklade zväčša neodkazuje na konkrétne miesto, kde sa tovar nachádza, ale skôr na to, že je tovar k dispozícii. Ak hovoríme o mieste, na ktorom sa tovar nachádza, môžeme použiť aj tvar v sklade.

Príklady

Nesprávne: Tovar je dostupný skladom.

Správne: Tovar je dostupný na sklade. / Tovar sa nachádza v sklade.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Oni alebo ony? Ktoré osobné zámeno použiť?

Oni

Osobné základné zámeno v nominatíve množného čísla v tvare oni s mäkkým „i“ sa používa, ak v texte nahrádza životné podstatné meno mužského rodu. 

Príklad 

Nesprávne: Štyria muži na lodi čelili veľkej hrozbe. Ony to však nevzdali.

Správne: Štyria muži na lodi čelili veľkej hrozbe. Oni to však nevzdali.

Ony

Osobné zámeno v tvare ony s ypsilonom sa v nominatíve množného čísla používa vtedy, ak v texte odkazujeme na podstatné mená (substantíva) ženského alebo stredného rodu, alebo neživotné podstatné mená mužského rodu, či zvieracie podstatné mená.

Príklad 

Nesprávne: Ženy v laboratóriu čakal náročný výskum. No oni ho nakoniec zvládli bravúrne. 

Hraboše na poli zbystrili pozornosť. Aj oni si všimli letiaceho dravca.

Správne: Ženy v laboratóriu čakal náročný výskum. No ony ho nakoniec zvládli bravúrne. 

Hraboše na poli zbystrili pozornosť. Aj ony si všimli letiaceho dravca.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Nieje, neni alebo nie je? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = nie je.

Záporný tvar slovesa byť v prítomnom čase (nie som, nie si, nie je, nie sme, nie ste, nie sú) sa vždy píše oddelene. Nesprávnym tvarom slovesa byť je aj slovo neni, ktoré má český pôvod. V slovenčine je však považované za nespisovné.

Pri výraze „nie je“ ide totiž o dve samostatné slová – časticu nie a vyčasované sloveso byť. Preto sa tento výraz vždy píše oddelene.

(Zavádzajúce sa môže zdať písanie výrazu nielen. To však píšeme spolu, pretože sa jedná o jedno slovo – spojku.)

Príklady

Nesprávne: Jano dnes nieje v škole. / Jano dnes neni v škole.

Správne: Jano dnes nie je v škole.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

  •  

Svojím alebo svojim? Ktorý výraz je správny?

Svojím

Privlastňovacie zámeno svoj (ale aj môj, tvoj, náš, váš) sa píše v inštrumentáli jednotného čísla vždy s dĺžňom na i. Na tento tvar sa pýtame „s kým?”, „s čím?” a dlhé ý/í v pádových otázkach nám môže pomôcť pri určení dlhého í v tvare slova.

Príklady 

Nesprávne: Anna prišla na oslavu so svojim priateľom.

Správne: Anna prišla na oslavu so svojím priateľom.

(Pýtame sa: S kým prišla Anna? – dlhý ypsilon v otázke naznačuje potrebu dĺžňa v tvare slova.)

Svojim

Keď sa privlastňovacie zámeno svoj/môj/tvoj/náš/váš používa v datíve množného čísla, píše sa vždy s krátkym i. Pomôckou môže byť aj neprítomnosť dĺžňa v pádovej otázke „komu?”, „čomu?”.

Príklady

Nesprávne: So sestrou sme naším rodičom kúpili spoločný dar.

Správne: So sestrou sme našim rodičom kúpili spoločný dar.

(Pýtame sa: Komu sme dali spoločný dar? – neprítomnosť dĺžňa v otázke naznačuje neprítomnosť dĺžňa v slove našim.)

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Kľud alebo pokoj?

Slovo kľud je nespisovné. Používať by ste mali slovo pokoj.

Podľa jazykovej poradne je slovo kľud “prevzaté z českého slova klid, v starej češtine kľud, ktoré sa odvodzuje od staročeského slovesa kľuditi s významom „čistiť, upratovať“.

Príklady

Nesprávne: Pri práci s tabuľkami potreboval kľud, inak by sa nevedel sústrediť.

Správne: Hľadal miesto, kde by mal celý deň pokoj od detí.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Častokrát alebo často? Ktorý výraz je spisovný?

Synonymický slovník slovenčiny označuje slovo častokrát za nespisovné.

Podľa jazykovedcov je vhodnejšie používať príslovku často. Koncovka „krát” je už iba zbytočným doplnkom, opakovanosť je už vyjadrená v prvej časti slova „často”.

Vhodné alternatívy k príslovke častokrát:

  • často
  • mnohokrát
  • mnoho ráz
  • veľakrát
  • veľa ráz

Opozitum slova často je slovo zriedka.

Príklady

Nesprávne: Toto leto som častokrát hrával futbal s kolegami.

Správne: Pri športe sa často musím rozhodnúť v priebehu niekoľkých sekúnd.

Správne: V práci sa mnohokrát zamyslím nad životom.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje