Potencionálny alebo potenciálny? Ktorý výraz je spisovný?

Vhodnejší výraz = potenciálny.

Oba výrazy, potencionálny aj potenciálny sa môžu v slovenskom jazyku používať. Uprednostňuje sa však použitie výrazu potenciálny, pretože je priamočiarejšie odvodený od podstatného mena potencia a je aj kratší a teda praktickejší (ekonomickejší). 

Dôvodom môže byť aj fakt, že slovo potencionálny (narozdiel od slova potenciálny) sa nenachádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka ani v Pravidlách slovenského pravopisu. Nájdeme ho iba v Slovníku cudzích slov, kde je označené za zriedkavejšie používaný výraz.

Príklady

Správne: Predavač si všimol potenciálnu zákazníčku a oslovil ju s ponukou. (preferovaný variant)

Predavač si všimol potencionálnu zákazníčku a oslovil ju s ponukou.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje

Pracovná zmena alebo pracovná smena? Ktoré slovné spojenie je spisovné?

Správny výraz = pracovná zmena.

Slovo zmena sa vo význame vymedzeného pracovného času pre pracovníka vždy píše s písmenom „z“ na začiatku slova. Výraz pracovná smena sa používal v minulosti a nájdete ho v starších textoch. Od roku 1991 sa v slovenskom jazyku už nepoužíva a je považovaný za nespisovný. 

Príklady

Nesprávne: Zajtra idem do práce na nočnú smenu.

Správne: Zajtra idem do práce na nočnú zmenu.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje

Žeby alebo že by? Ktorý výraz použiť?

Výrazy žeby a že byoba správne, každý však vyjadruje niečo iné, a tak ich nemožno zamieňať. Kedy teda píšeme výrazy spolu a kedy oddelene?

Žeby

Výraz žeby v texte používame buď ako spojku, alebo ako časticu

Spojka

Spojkou je tento výraz vtedy, keď ho možno nahradiť spojkou aby. Toto použitie je príznačné pre archaické a ľudové texty a bežne sa nepoužíva.

Príklady

Nesprávne: Priali mi, že by som bola zdravá.

Správne: Priali mi, žeby som bola zdravá.

Častica

Žeby môže byť v texte buď pobádacou, alebo hodnotiacou časticou. Pobádacia častica sa nachádza na začiatku vety a má význam častice aby.

Príklady (pobádacia častica)

Nesprávne: Pozor na ľad! Že by si sa nešmykol.

Správne: Pozor na ľad! Žeby si sa nešmykol.

Ak je výraz žeby hodnotiacou časticou, vyjadruje neistotu alebo pochybnosť.

Príklady (hodnotiaca častica)

Nesprávne: Kohosi som videla bežať cez ulicu – že by to bol Jano?

Správne: Kohosi som videla bežať cez ulicu – žeby to bol Jano?

Že by

Výraz že by píšeme ako dve oddelené slová, ak ide o spojku že, za ktorou nasleduje sloveso v podmieňovacom spôsobe.

Príklady

Nesprávne: Povedali nám, žeby chceli prísť budúci týždeň.

Správne: Povedali nám, že by chceli prísť budúci týždeň.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje

Vporiadku alebo v poriadku? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = v poriadku.

Slovné spojenie v poriadku píšeme vždy oddelene. Ide totiž o dve slová – predložku v a podstatné meno poriadok v lokáli jednotného čísla.

Príklady

Nesprávne: Už sa na mňa nehnevala, všetko bolo vporiadku.

Správne: Už sa na mňa nehnevala, všetko bolo v poriadku.

 

 Jazykové okienko

Užitočné zdroje

Môžte alebo môžete? Ktorý tvar je spisovný?

Správny výraz = môžete.

Modálne sloveso môcť sa v druhej osobe množného čísla píše (a číta) môžete. Výraz môžte je nespisovný.

Podobne ako pri druhej osobe množného čísla sa v prvej osobe množného čísla slovesa môcť píše môžeme a výraz môžme je nespisovný.

Pomôcka: Samohláska „e“ sa v slovesách vynecháva pri tvorbe rozkazovacieho spôsobu (napr. hrabme, plačme). Modálne sloveso môcť však rozkazovací spôsob nemá, a tak samohlásku „e“ nikdy nevynechávame. 

Príklady

Nesprávne: Zajtra môžte vyzdvihnúť batožinu a vyraziť.

Správne: Zajtra môžete vyzdvihnúť batožinu a vyraziť.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje

Nielen alebo nie len? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = nielen.

Priraďovaciu spojku nielen píšeme vždy spolu, pretože ide o jedno slovo.

(Zavádzajúce sa môže zdať písanie výrazu nie je. Ten však píšeme oddelene, pretože ide o dve slová – časticu nie a sloveso byť.)

Príklady

Nesprávne: Na detskom ihrisku boli nie len preliezky, ale aj šmykľavka. 

Správne: Na detskom ihrisku boli nielen preliezky, ale aj šmykľavka. 

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje

Bezo mňa alebo bezomňa? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = bezo mňa.

Slovné spojenie bezo mňa sa píše vždy oddelene. Ide o spojenie predložky bez a osobného zámena ja v genitíve jednotného čísla. K predložke bez sa v tomto prípade pridáva samohláska „o“ pre jednoduchšiu výslovnosť slovného spojenia.

Príklady

Nesprávne: Bezomňa by ste na to riešenie neprišli.

Správne: Bezo mňa by ste na to riešenie neprišli.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje

Predsalen alebo predsa len? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = predsa len.

Slovné spojenie predsa len sa píše spisovne vždy oddelene.

Je to výraz pozostávajúci z dvoch slov – častíc „predsa“ a „len“. Vyjadruje očakávané alebo opačné stanovisko podávateľa.

Príklady

Nesprávne: Nakoniec predsalen našli spoločnú reč.

Správne: Nakoniec predsa len našli spoločnú reč.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje

V rámci alebo vrámci? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = v rámci.

Slovné spojenie v rámci sa píše spisovne vždy oddelene.

Skladá sa totiž z dvoch slov, predložky „v“ a podstatného mena „rámec“ v 5. páde jednotného čísla, ktoré spolu tvoria druhotnú zloženú predložku v rámci

Predložka v rámci sa používa s genitívom (V rámci koho/čoho?)

Príklady

Nesprávne: Vrámci preventívnych opatrení musíme vo vnútorných priestoroch nosiť rúška.

Správne: V rámci preventívnych opatrení musíme vo vnútorných priestoroch nosiť rúška.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Zadarmo alebo zdarma? Ktorý výraz je spisovný?

Príslovkové výrazy zadarmo a zdarmaoba spisovné.

Oba vyjadrujú to isté, sú si navzájom synonymami, takže sa dajú v texte zameniť. 

Napriek tomu sa častejšie používa výraz zadarmo, pretože slovo zdarma je príznačné pre administratívny štýl.

Príklady (obe správne)

V škole sme zadarmo dostali záložky do kníh. 

Ponúkame vám inzerciu na tri týždne zdarma.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje