Žeby alebo že by? Ktorý výraz použiť?

Výrazy žeby a že byoba správne, každý však vyjadruje niečo iné, a tak ich nemožno zamieňať. Kedy teda píšeme výrazy spolu a kedy oddelene?

Žeby

Výraz žeby v texte používame buď ako spojku, alebo ako časticu

Spojka

Spojkou je tento výraz vtedy, keď ho možno nahradiť spojkou aby. Toto použitie je príznačné pre archaické a ľudové texty a bežne sa nepoužíva.

Príklady

Nesprávne: Priali mi, že by som bola zdravá.

Správne: Priali mi, žeby som bola zdravá.

Častica

Žeby môže byť v texte buď pobádacou, alebo hodnotiacou časticou. Pobádacia častica sa nachádza na začiatku vety a má význam častice aby.

Príklady (pobádacia častica)

Nesprávne: Pozor na ľad! Že by si sa nešmykol.

Správne: Pozor na ľad! Žeby si sa nešmykol.

Ak je výraz žeby hodnotiacou časticou, vyjadruje neistotu alebo pochybnosť.

Príklady (hodnotiaca častica)

Nesprávne: Kohosi som videla bežať cez ulicu – že by to bol Jano?

Správne: Kohosi som videla bežať cez ulicu – žeby to bol Jano?

Že by

Výraz že by píšeme ako dve oddelené slová, ak ide o spojku že, za ktorou nasleduje sloveso v podmieňovacom spôsobe.

Príklady

Nesprávne: Povedali nám, žeby chceli prísť budúci týždeň.

Správne: Povedali nám, že by chceli prísť budúci týždeň.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje