Skladom alebo na sklade? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = na sklade.

Slovné spojenie na sklade sa píše spisovne vždy oddelene.

Podľa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej je výraz na sklade ustálené lexikalizované slovné spojenie, ktorým sa vyjadruje dostupnosť tovaru. Výraz skladom je nespisovný a v oficiálnej komunikácii by sa nemal používať.

Výraz na sklade zväčša neodkazuje na konkrétne miesto, kde sa tovar nachádza, ale skôr na to, že je tovar k dispozícii. Ak hovoríme o mieste, na ktorom sa tovar nachádza, môžeme použiť aj tvar v sklade.

Príklady

Nesprávne: Tovar je dostupný skladom.

Správne: Tovar je dostupný na sklade. / Tovar sa nachádza v sklade.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Oni alebo ony? Ktoré osobné zámeno použiť?

Oni

Osobné základné zámeno v nominatíve množného čísla v tvare oni s mäkkým „i“ sa používa, ak v texte nahrádza životné podstatné meno mužského rodu. 

Príklad 

Nesprávne: Štyria muži na lodi čelili veľkej hrozbe. Ony to však nevzdali.

Správne: Štyria muži na lodi čelili veľkej hrozbe. Oni to však nevzdali.

Ony

Osobné zámeno v tvare ony s ypsilonom sa v nominatíve množného čísla používa vtedy, ak v texte odkazujeme na podstatné mená (substantíva) ženského alebo stredného rodu, alebo neživotné podstatné mená mužského rodu, či zvieracie podstatné mená.

Príklad 

Nesprávne: Ženy v laboratóriu čakal náročný výskum. No oni ho nakoniec zvládli bravúrne. 

Hraboše na poli zbystrili pozornosť. Aj oni si všimli letiaceho dravca.

Správne: Ženy v laboratóriu čakal náročný výskum. No ony ho nakoniec zvládli bravúrne. 

Hraboše na poli zbystrili pozornosť. Aj ony si všimli letiaceho dravca.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Nieje, neni alebo nie je? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = nie je.

Záporný tvar slovesa byť v prítomnom čase (nie som, nie si, nie je, nie sme, nie ste, nie sú) sa vždy píše oddelene. Nesprávnym tvarom slovesa byť je aj slovo neni, ktoré má český pôvod. V slovenčine je však považované za nespisovné.

Pri výraze „nie je“ ide totiž o dve samostatné slová – časticu nie a vyčasované sloveso byť. Preto sa tento výraz vždy píše oddelene.

(Zavádzajúce sa môže zdať písanie výrazu nielen. To však píšeme spolu, pretože sa jedná o jedno slovo – spojku.)

Príklady

Nesprávne: Jano dnes nieje v škole. / Jano dnes neni v škole.

Správne: Jano dnes nie je v škole.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

  •  

Svojím alebo svojim? Ktorý výraz je správny?

Svojím

Privlastňovacie zámeno svoj (ale aj môj, tvoj, náš, váš) sa píše v inštrumentáli jednotného čísla vždy s dĺžňom na i. Na tento tvar sa pýtame „s kým?”, „s čím?” a dlhé ý/í v pádových otázkach nám môže pomôcť pri určení dlhého í v tvare slova.

Príklady 

Nesprávne: Anna prišla na oslavu so svojim priateľom.

Správne: Anna prišla na oslavu so svojím priateľom.

(Pýtame sa: S kým prišla Anna? – dlhý ypsilon v otázke naznačuje potrebu dĺžňa v tvare slova.)

Svojim

Keď sa privlastňovacie zámeno svoj/môj/tvoj/náš/váš používa v datíve množného čísla, píše sa vždy s krátkym i. Pomôckou môže byť aj neprítomnosť dĺžňa v pádovej otázke „komu?”, „čomu?”.

Príklady

Nesprávne: So sestrou sme naším rodičom kúpili spoločný dar.

Správne: So sestrou sme našim rodičom kúpili spoločný dar.

(Pýtame sa: Komu sme dali spoločný dar? – neprítomnosť dĺžňa v otázke naznačuje neprítomnosť dĺžňa v slove našim.)

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Kľud alebo pokoj?

Slovo kľud je nespisovné. Používať by ste mali slovo pokoj.

Podľa jazykovej poradne je slovo kľud “prevzaté z českého slova klid, v starej češtine kľud, ktoré sa odvodzuje od staročeského slovesa kľuditi s významom „čistiť, upratovať“.

Príklady

Nesprávne: Pri práci s tabuľkami potreboval kľud, inak by sa nevedel sústrediť.

Správne: Hľadal miesto, kde by mal celý deň pokoj od detí.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Častokrát alebo často? Ktorý výraz je spisovný?

Synonymický slovník slovenčiny označuje slovo častokrát za nespisovné.

Podľa jazykovedcov je vhodnejšie používať príslovku často. Koncovka „krát” je už iba zbytočným doplnkom, opakovanosť je už vyjadrená v prvej časti slova „často”.

Vhodné alternatívy k príslovke častokrát:

  • často
  • mnohokrát
  • mnoho ráz
  • veľakrát
  • veľa ráz

Opozitum slova často je slovo zriedka.

Príklady

Nesprávne: Toto leto som častokrát hrával futbal s kolegami.

Správne: Pri športe sa často musím rozhodnúť v priebehu niekoľkých sekúnd.

Správne: V práci sa mnohokrát zamyslím nad životom.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Madrac alebo matrac?

V spisovnej slovenčine poznáme iba slovo „matrac”. S výrazom „madrac” sa však môžeme stretnúť v šarišskom nárečí.

Príklady

Nesprávne: Najlepšie sa mi spáva na tvrdom madraci.

Správne: Najlepšie sa mi spáva na tvrdom matraci. 

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Sexi alebo sexy?

Spisovné sú obe formy, čiže sexi plavky aj sexy plavky.

Podľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra sa pôvodne uznávala prvá forma s mäkkým i prevzatá z latinčiny, neskôr sa však zaužívala aj verzia s tvrdým y, ktorá je prebratá z angličtiny.

Toto slovo je hovorové a preto sa odporúča používať iba v neoficiálnej komunikácii. Pri oficiálnom styku sa odporúča použiť synonymá príťažlivý, zvodný alebo atraktívny.

Príklady

Správne: Nie sú tie plavky príliš sexy?

Správne: Môj muž má veľmi sexi úsmev.  

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Nazdravie alebo na zdravie? Ktorý výraz je správny?

Spisovný výraz je „na zdravie”, čiže s oddelenou predložkou „na”.

Formula sa využíva najčastejšie pri kýchnutí alebo prípitku.

Podľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra však nie je výlúčené, že sa časom kodifikuje aj spojená verzia „nazdravie” podobne, ako je to aj pri formulke do videnia/dovidenia. Momentálne sa však v písomnej forme má používať oddelená forma.

Príklady

Nesprávne: Nazdravie, milí priatelia!

Správne: Na zdravie, milí priatelia!  

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje