Vzor žena

Vzor žena skloňovanieVzor žena je vzorom všetkých podstatných mien ženského rodu, ktoré končia samohláskou „a“, pred ktorou sa nachádza tvrdá alebo obojaká spoluhláska (napríklad kryha, stuha, družina, sestrička…).

V nominatíve a akuzatíve množného čísla píšeme podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru žena, na konci s ypsilonom (kryhy, stuhy, družiny, sestričky). Príponu -y zároveň píšeme aj v genitíve jednotného čísla (od kryhy).

V inštrumentáli jednotného čísla pri vzore žena (a pri ostatných vzoroch ženského rodu) vždy používame príponu -ou (kryhou, stuhou, družinou, sestričkou). Prípona -ov je príznačná pre mužský rod.

Podstatné mená ženského rodu zakončené na -ea (napríklad idea, Andrea, orchidea), ktoré sú cudzieho pôvodu, skloňujeme tiež podľa vzoru žena, toto skloňovanie je však nepravidelné. V datíve singuláru píšeme tvar k orchidei (k žene), v lokáli singuláru píšeme o orchidei (o žene), v genitíve plurálu píšeme tvar bez orchideí (bez žien). V ostatných pádoch skloňujeme tieto slová ako vzor žena.

Podľa vzoru ženy (tvar plurálu vzoru žena) tiež skloňujeme pomnožné podstatné mená, ktoré sa v nominatíve končia samohláskou „y“ (hodinky, Tatry…) a zároveň v datíve množného čísla majú koncovku -ám alebo -am (hodinkám, Tatrám).

Skloňovanie vzoru žena

Pády Singulár Plurál
Nominatív žena ženy
Genitív ženy žien
Datív žene ženám
Akuzatív ženu ženy
Lokál (o) žene (o) ženách
Inštrumentál ženou ženami

Vzory podstatných mien

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod