Vzor srde

Vzor srdce skloňovanieVzor srdce je vzorom všetkých podstatných mien stredného rodu, ktoré sú v nominatíve jednotného čísla zakončené samohláskou „e“ (napríklad plece, more…).

Podľa vzoru srdcia (tvar plurálu vzoru srdce) tiež skloňujeme pomnožné podstatné mená, ktoré sa v nominatíve končia dvojhláskou „ia“ (prsia) alebo samohláskou „a“ (pľúca) a v datíve množného čísla majú koncovku -iam (prsiam) alebo -am (pľúcam).

Pri skloňovaní podstatných mien podľa vzoru srdce platí zákon o rytmickom krátení. V slove po sebe nemôžu nasledovať dve dlhé slabiky, teda napríklad pri slove pľúca píšeme v datíve tvar pľúcam a používame koncovku -am namiesto -iam (srdciam).

Pozor! V inštrumentáli množného čísla pri skloňovaní podľa vzoru srdce sa vždy pridáva prípona -ami (srdcami, morami, pľúcami). Nepoužívame príponu -iami (výrazy srdciami a moriami sú nesprávne).

Skloňovanie vzoru srdce

Pády Singulár Plurál
Nominatív srdce srdcia
Genitív srdca sŕdc
Datív srdcu srdciam
Akuzatív srdce srdcia
Lokál (o) srdci (o) srdciach
Inštrumentál srdcom srdcami

Vzory podstatných mien

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod