Vzor dub

Vzor dub skloňovanieVzor dub je vzorom neživotných podstatných mien mužského rodu, ktoré sú v základnom tvare zakončené tvrdou alebo obojakou spoluhláskou (napríklad chlieb, buk, džem…).

Slová, ktoré skloňujeme podľa vzoru dub, nadobúdajú v nominatíve plurálu pádovú príponu -y (chleby, buky, džemy).

V genitíve množného čísla slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub (a podľa iných vzorov mužského rodu), vždy nadobúdajú koncovku -ov (bez chlebov, bez bukov, bez džemov). Prípona -ou je príznačná pre ženský rod.

Podľa vzoru duby (tvar množného čísla vzoru dub) tiež skloňujeme pomnožné podstatné mená, ktoré sa v základnom tvare končia samohláskou „y“ (Piešťany, dostihy…) a zároveň v datíve množného čísla majú koncovku -om (Piešťanom, dostihom).

Zvieracie podstatné mená mužského rodu zakončené tvrdou alebo obojakou spoluhláskou skloňujeme podľa vzoru dub iba v pluráli (slony, raky…). V singulári ich skloňujeme podľa vzoru chlap (napriek tomu, že sú neživotné).

Skloňovanie vzoru dub

Pády Singulár Plurál
Nominatív dub duby
Genitív duba dubov
Datív dubu dubom
Akuzatív dub duby
Lokál (o) dube (o) duboch
Inštrumentál dubom dubmi 

Vzory podstatných mien

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod