Vzor hrdina

Vzor hrdina skloňovanieVzor hrdina je vzorom všetkých životných podstatných mien mužského rodu, ktoré sú v základnom tvare zakončené samohláskou „a“ (napríklad gazda, humorista, idealista…).

Vzor hrdina má v nominatíve množného čísla príponu -ovia (hrdinovia), avšak niektoré slová, ktoré podľa neho skloňujeme, majú v nominatíve plurálu príponu -i (idealisti, futuristi…).

V genitíve a akuzatíve množného čísla slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru hrdina (a podľa iných vzorov mužského rodu), vždy nadobúdajú koncovku -ov (vidím gazdov, humoristov, idealistov). Prípona -ou je príznačná pre ženský rod.

Skloňovanie vzoru hrdina

Pády Singulár Plurál
Nominatív hrdina hrdinovia
Genitív hrdinu hrdinov
Datív hrdinovi hrdinom
Akuzatív hrdinu hrdinov
Lokál (o) hrdinovi (o) hrdinoch
Inštrumentál hrdinom hrdinami

Vzory podstatných mien

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod