Vzor kosť

Vzor kosť skloňovanieVzor kosť je vzorom podstatných mien ženského rodu, ktoré v nominatíve jednotného čísla končia spoluhláskou

V genitíve singuláru a v nominatíve a akuzatíve plurálu je tvar podstatných mien skloňovaných podľa vzoru kosť zakončený samohláskou „i“ (napríklad noc – bez noci, noci alebo vlasť – bez vlasti, vlasti…).

V inštrumentáli jednotného čísla pri vzore kosť (a pri ostatných vzoroch ženského rodu) vždy používame príponu -ou (nocou, vlasťou). Prípona -ov je príznačná pre mužský rod.

Pádové prípony vzoru kosť vždy obsahujú iba mäkké „i“, nikdy nepíšeme na konci tvaru ypsilon.

Skloňovanie vzoru kosť

Pády Singulár Plurál
Nominatív kosť kosti
Genitív kosti kostí
Datív kosti kostiam
Akuzatív kosť kosti
Lokál (o) kosti (o) kostiach
Inštrumentál kosťou kosťami

Vzory podstatných mien

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod