Vzor ulica

Vzor ulica skloňovanieVzor ulica je vzorom všetkých podstatných mien ženského rodu, ktoré v nominatíve singuláru končia samohláskou „a“, pred ktorou sa nachádza mäkká spoluhláska (napríklad správkyňa, čaša, knižnica…).

Pádové prípony slov, ktoré sa skloňujú podľa vzoru ulica, nikdy nie sú zakončené ypsilonom, na konci nájdeme iba mäkké „i“. V nominatíve a akuzatíve množného čísla sa tieto slová končia písmenom „e“ (správkyne, čaše, knižnice).

V inštrumentáli jednotného čísla pri vzore ulica (a pri ostatných vzoroch ženského rodu) vždy používame príponu -ou (správkyňou, čašou, knižnicou). Prípona -ov je príznačná pre mužský rod.

Podstatné mená zakončené na -ia (utópia) alebo -ya (harpya), ktoré sú cudzieho pôvodu, v slovenskom jazyku skloňujeme podľa vzoru ulica (N sg. – utópia, G sg. -utópie, D sg. – utópii, A sg. – utópiu, L sg. – (o) utópii, I sg. utópiou). V genitíve plurálu nastáva nepravidelnosť, keďže používame tvar bez utópií, bez harpyí (skloňovanie vzoru je pritom bez ulíc).

Podľa vzoru ulica tiež skloňujeme slová cudzieho pôvodu, ako napríklad Bologna, teda všetky slová, ktoré sú ženského rodu, zakončené na „a“, a pri ktorých spoluhlásku pred „a“ vyslovujeme mäkko („Boloňa”).

Vzor ulice (tvar plurálu vzoru ulica) je vzorom pomnožných podstatných mien, ktoré sú v nominatíve množného čísla zakončené písmenom „e“ (Vianoce, jasle…) a zároveň v datíve obsahujú príponu -am alebo -iam (Vianociam, jasliam).

Skloňovanie vzoru ulica

Pády Singulár Plurál
Nominatív ulica ulice
Genitív ulice ulíc
Datív ulici uliciam
Akuzatív ulicu ulice
Lokál (o) ulici (o) uliciach
Inštrumentál ulicou ulicami

Vzory podstatných mien

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod