Vzor stroj

Vzor stroj skloňovanieVzor stroj je vzorom neživotných podstatných mien mužského rodu, ktoré sa v nominatíve jednotného čísla končia mäkkou spoluhláskou (napríklad kameň, plač, kroj…).

Slová, ktoré skloňujeme podľa vzoru stroj, nadobúdajú v nominatíve plurálu pádovú príponu -e (kamene, plače, kroje).

V genitíve množného čísla slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru stroj (a podľa iných vzorov mužského rodu), vždy nadobúdajú koncovku -ov (bez kameňov, bez plačov, bez krojov). Prípona -ou je príznačná pre ženský rod.

Podľa vzoru stroje (tvar množného čísla vzoru stroj) tiež skloňujeme pomnožné podstatné mená, ktoré sa v základnom tvare končia samohláskou „e“ (Vráble, okuliare…) a zároveň v datíve množného čísla majú koncovku -om (Vráblom, okuliarom).

Zvieracie podstatné mená mužského rodu zakončené mäkkou spoluhláskou skloňujeme podľa vzoru stroj iba v pluráli (medvede, jelene…). V singulári ich skloňujeme podľa vzoru chlap (napriek tomu, že sú neživotné).

Skloňovanie vzoru stroj

Pády Singulár Plurál
Nominatív stroj stroje
Genitív stroja strojov
Datív stroju strojom
Akuzatív stroj stroje
Lokál (o) stroji (o) strojoch
Inštrumentál strojom strojmi

Vzory podstatných mien

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod